دانلود مباحث نظام مهندسی

مبحث اول کتاب مقررات ملی ساختمان : تعاریف
حجم : 1.69مگابایت
دانلود


مبحث دوم کتاب مقررات ملی ساختمان : نظامات اداری
حجم : 3.58 مگابایت
دانلود


مبحث سوم کتاب مقررات ملی ساختمان : حفاظت ساختمان ها در برابر حریق
حجم : 1.77 مگابایت
دانلود


مبحث چهارم کتاب مقررات ملی ساختمان : الزامات عمومی ساختمان
حجم : 1.31 مگابایت
دانلود


مبحث پنجم کتاب مقررات ملی ساختمان : مصالح و فراورده های ساختمانی
حجم : 2.78 مگابایت
دانلود


مبحث ششم کتاب مقررات ملی ساختمان : بارهای وارد بر ساختمان
حجم : 4.18 مگابایت
دانلود


مبحث هفتم کتاب مقررات ملی ساختمان : پی و پی سازی
حجم : 1.65 مگابایت
دانلود


مبحث هشتم کتاب مقررات ملی ساختمان : طرح واجرای ساختمانھای بامصالح بنایی
حجم : 1.04 مگابایت
دانلود


مبحث نهم کتاب مقررات ملی ساختمان : ساختمان های بتن آرمه
حجم : 5.32 مگابایت
دانلود


مبحث دهم کتاب مقررات ملی ساختمان : طرح و اجرای ساختمانھای فولادی
حجم : 6.095مگابایت
دانلود


مبحث یازدهم کتاب مقررات ملی ساختمان : اجرای صنعتی ساختمانھا
حجم : 1.51 مگابایت
دانلود


مبحث دوازدهم کتاب مقررات ملی ساختمان : ایمنی وحفاظت کاردرحین اجرا
حجم : 1.51 مگابایت
دانلود


مبحث سیزدهم کتاب مقررات ملی ساختمان : طرح واجرای تاسیسات برقی ساختمان ھا
حجم : 3.43 مگابایت
دانلود


مبحث چهاردهم کتاب مقررات ملی ساختمان : تاسیسات گرمایی، تعویض ھوا و تھویه مطبوع
حجم : 4.16 مگابایت
دانلود


مبحث پانزدهم کتاب مقررات ملی ساختمان : آسانسورھا و پله ھای برقی
حجم : 5.79 مگابایت
دانلود


مبحث شانزدهم کتاب مقررات ملی ساختمان : تاسیسات بھداشتی
حجم : 10.6 مگابایت
دانلود


مبحث هفدهم کتاب مقررات ملی ساختمان : تاسیسات لوله کشی و تجھیزات گازطبیعی ساختمانھا
حجم : 1.68مگابایت
دانلود


مبحث هجدهم کتاب مقررات ملی ساختمان : عایق بندی و تنظیم صدا
حجم : 1.41 مگابایت
دانلود


مبحث نوزدهم کتاب مقررات ملی ساختمان : صرفه جویی درمصرف انرژی
حجم : 1.53 مگابایت
دانلود


مبحث بیستم کتاب مقررات ملی ساختمان : علائم وتابلوھا
حجم : 1.56مگابایت
دانلود

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی

اطلاعات اضافی